Om Nyorientering

Hva står vi for?

Nyorientering – Økt folkestyre/Norge ut av EØS, stanse krigføring i utlandet og lokal selvråderett.

De store samfunnsspørsmålene unndras folkestyret. Handelsavtaler på tvers av folkeviljen lures inn til tross for avståelse av nasjonal suverenitet og brudd på Grunnloven. Vårt lands to største partiers formål er å få Norge inn i EU uten at dette gjøres til debatt under valgkampen. Likedan unngår partiene på Stortinget å legge sikkerhetspolitikken fram for debatt av redsel for å bli motsagt av folket – til tross for de enorme menneskelige tragediene de norske krigene i Asia og Afrika har medført.

Rådløsheten og maktesløsheten er stor, innenlands som utenlands. Partisystemet er blitt en hemsko mot nytenkning. Stortingspartiene blir mer og mer like hverandre. Politikken ensrettes. Grunnlovsbestemmelser settes til side. Beslutningsmakt pares med informasjonsmakt anført av medierådgivere. Partiene forfekter standpunkt i strid med folket. I tillegg bekjempes partidemokratiet innenfra. Partienes medlemstall faller. Mange prøver nye partier, men møter den samme skuffelsen. De politiske skillelinjene går snarere på tvers av partiene enn mellom dem. Partiene tar ikke opp i seg den voksende motkraften i samfunnet.

Bakgrunn

Høsten 2012 stakk mennesker, noen uten og andre med ulik partitilknytning, hodene sammen med siktemål å skape nye former for å løse utfordringer landet står overfor. Møtene resulterte i etablering av en åpen arbeidsgruppe som i tida etter utviklet forslag til en felles plattform og arrangerte konferanser med temaer som «EU, fagbevegelsen og strategi», «Velferdsstatens vekst – og fall?», «Norsk sikkerhetspolitikk», «Nye veger i landbrukspolitikken», «Nye veier til indre og ytre sikkerhet». Innledere og paneldebattanter har vært folkerettseksperten Ola Tellesbø, kritikeren av norsk landbrukspolitikk Svenn Arne Lie, leder i LO Oslo Roy Pedersen, daglig leder i For velferdsstaten Asbjørn Wahl, freds- og konfliktsforsker Johan Galtung og samfunnsforskerne Erik F. Øverland og Anders Hellebust.

Et større antall kvinner og menn har gitt sine bidrag i arbeidsgruppa. I dag består arbeidsgruppa av

 • Ola Tellesbø, advokat med fordypning i folkerett/krigsrett/menneskerettigheter/internasjonal strafferett
 • Edvard Mogstad, lektor med tillitsverv i Nei til EU og Noregs Mållag
 • Ole Morten Lyng, leder i flyktningemottak og aktiv i Flyktningestiftelsen;
 • Oscar Dybedahl, master i filosofi og doktorgradsstudent
 • Egil Chr. Bøckmann, fagforeningsveteran med allsidig yrkeserfaring fra medievirksomhet
 • Tony Holm, styreleder i Fritt Helsevalg.

Minneord

Portrett Regi

Portrett malt av Aslaug Graff Høye

Professor em. Regi Th. Enerstvedt var en av initiativtakerne til det som i dag er Nyorientering. I et intervju i 2013 uttalte han:

«Tiden er inne for å binde sammen kravene om hovedområdene fred, en robust og sterk velferdsstat, utvidet demokrati og nasjonal styring med landets ressurser. Det er mer enn nok til å skape solid grunnlag for en ny type bevegelse.»

En slik bevegelse bidro han til sjøl gjennom oppstarten av Nyorientering. Han var en skapende kraft i utformingen av Nyorienterings plattform, og deltok aktivt i Nyorienterings arbeidsgruppe til han uventet gikk bort 22. september 2017.

Kort om vår politikk

 • Folkelig innvirkning på norsk politikk
 • Norge ut av EØS.
 • Videre satsing på velferdsstaten.
 • Styrke lokalsamfunnet
 • Radikal omlegging av norsk landbruk
 • Bruk av militæret til forsvar, ikke angrep
 • Nasjonal kontroll av norske grenser

Ønsker du å komme i kontakt med Nyorientering?

Klikk her om du har spørsmål eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger på vår politiske plattform.